Witamy na stronie dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Budowa obwodnic w latach 2020-2030

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
  • uzyskanie wymaganych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) opinii (w tym przypadku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego);
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zakres strony Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Na stornie tej można zapoznać się z Programem Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 oraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją, przeglądu map wskazujących lokalizacje planowanych inwestycji drogowych, a także do wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

Formularz zgłaszania uwag

Do 5 października 2020 r. można składać wnioski i uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, również poprzez udostępniony formularz. Uwagi i wnioski można składać przy pomocy niniejszego formularza, jednak nie jest to forma obligatoryjna.