Deklaracja dostępności

 

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 100obwodnic.info.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia socjalna FADO.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym:

  • Firefox, Chrome, Edge:
    • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku;
    • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku.
  • Opera:
    • [SHIFT] oraz [+]: powiększenie widoku;
    • [SHIFT] oraz [-]: pomniejszenie widoku.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Thomas Schönfelder, adres e-mail: schoenfelder@atmoterm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 77 442 66 66 lub +48 77 442 66 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu ww. procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Unijnych Projektów Transportowych znajduje się na Placu Europejskim w Warszawie, w budynku C. Wejście dostępne z poziomu terenu znajduje się od strony Placu Europejskiego.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe z funkcją zmniejszania szybkości obrotów drzwi dla osób na wózku inwalidzkim. Można także skorzystać z drzwi awaryjnych, po powiadomieniu portierów w recepcji budynku domofonem przy drzwiach awaryjnych po lewej i prawej stronie drzwi obrotowych.

W holu na parterze znajduje się recepcja budynku, w której należy uzyskać zezwolenie na wstęp na teren budynku. Niezbędny jest dowód tożsamości do uzyskania specjalnej karty wejściowej z zabukowanym numerem piętra 8. W recepcji nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej. Hole windowe dostępne są z tego samego poziomu, po przekroczeniu bramek. Istnieje specjalna bramka dla osób na wózkach inwalidzkich.

W windach nie ma przycisków wyboru piętra. Windy są wyposażone w głosowe komunikaty numeru piętra.

Na piętrze, na którym znajduje się recepcja Centrum Unijnych Projektów Transportowych, nie ma schodków i progów utrudniających poruszanie się. Na piętrze jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście na teren biura możliwe jest po powiadomieniu recepcjonistki domofonem na prawo od drzwi wejściowych. W holach windowych znajduje się winda dostosowana do transportu osób z niepełnosprawnościami, w przypadku pożaru lub zagrożenia.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym. Biuro nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie biura również nie jest zamontowana pętla indukcyjna.