Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych

 

 

Uwagi i wnioski można składać przy pomocy niniejszego formularza, jednak nie jest to forma obligatoryjna.

Uwaga! Czas konsultacji społecznych dobiegł końca!

Ponieważ upłynął czas trwania konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 oraz projektu Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, możliwość składania uwag i wniosków przez poniższy formularz została wyłączona.

 

    *pole wymagane


    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z siedzibą pod adresem Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: IOD@cupt.gov.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie konsultacji społecznych, związanych z wybranymi elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą tylko na potrzeby analizy uwag i wniosków w ww. konsultacjach społecznych. Podanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rozpatrzenie Pani/Pana uwagi jako osoby anonimowej, bez możliwości prowadzenia dalszej korespondencji w celu wyjaśnienia jej treści itp. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie później niż do upłynięcia okresu niezbędnego dla dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. Ma Pani/Pan na prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych, jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przenoszenia swoich danych osobowych. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.