Konsultacje społeczne

 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ opracowujący projekt Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdziałów 1 oraz 3 ww. ustawy, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko

Cel procesu konsultacji społecznych

 • informowanie, czyli przekazanie do publicznej wiadomości informacji o projektowanych inwestycjach, które będą miały wpływ na jakość życia mieszkańców, szczególnie miejscowości wskazanych w ocenianym dokumencie;
 • poznanie opinii interesariuszy nt. projektowanych inwestycji (np. mieszkańców, różnych organizacji reprezentujących rozmaite interesy);
 • identyfikacja ewentualnych problemów, konfliktów i wczesne zapobieganie ich rozwojowi;
 • artykulacja oczekiwań i potrzeb interesariuszy (np. mieszkańców na terenach objętych interwencją);
 • uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanych inwestycji poprzez danie interesariuszom poczucia podmiotowości.

Termin konsultacji społecznych projektu programu wraz z prognozą

14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 oraz projektu Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 zostały zamieszczone:

 • W prasie o zasięgu krajowym – dziennik Rzeczpospolita, wydanie z dnia 10 września 2020 r.
 • Na tablicach ogłoszeń Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwa Infrastruktury.

Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury o przystąpieniu do, realizowanego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procesu udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu Budowy 100 Obwodnic:

Miejsce wyłożenia i udostępnienia dokumentacji sprawy

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 została udostępniona w formie elektronicznej, na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie internetowej: www.100obwodnic.info. Informacja o tym fakcie wraz z przekierowaniem została udostępniona:

Ponadto Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest udostępniona w formie tekstowej w dniach 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.:

 • W siedzibie Wykonawcy (Atmoterm SA) w Warszawie, ul. Hoża 66/68, pokój 317, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.
 • W budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 (budynek B), od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.

Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni miały kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-19 powinny wybrać zdalną (elektroniczną) formę udziału w konsultacjach społecznych!

Zasady i dobre praktyki zachowania w lokalu do konsultacji w związku z sytuacją epidemiczną:

Forma składania uwag i wniosków

 • w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego na stronie: www.100obwodnic.info/formularz;
 • pisemnie, w miejscach wyłożenia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 w formie tekstowej;
 • pisemnie, pocztą, na adres Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2, z dopiskiem na kopercie “Konsultacje 100 Obwodnic“;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: konsultacje100obwodnic@cupt.gov.pl;
 • ustnie, do protokołu, w miejscach wyłożenia dokumentacji sprawy lub projektu Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko formie tekstowej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Minister Infrastruktury.