Polityka prywatności

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z siedzibą pod adresem Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w imieniu Administratora, przez firmę Atmoterm SA z siedzibą pod adresem ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, na potrzeby procesu związanego ze strategiczna oceną oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 (należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie konsultacji społecznych, związanych z wybranymi elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą tylko na potrzeby analizy uwag i wniosków w ww. konsultacjach społecznych. Podanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rozpatrzenie Pani/Pana uwagi jako osoby anonimowej, bez możliwości prowadzenia dalszej korespondencji w celu wyjaśnienia jej treści itp.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 54 ust. 2 oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1277);
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

 • Ministerstwo Infrastruktury;
 • pomioty uprawnione na mocy przepisów prawa do analizy wyników konsultacji społecznych dotyczących oddziaływania na środowisko inwestycji infrastrukturalnych;
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie później niż do upłynięcia okresu niezbędnego dla dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana przez Panią/Pana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Informację o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres e-mail: iod@cupt.gov.pl lub w dowolny inny sposób przekazać ją do Administratora.

Ma Pani/Pan na prawo do

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – art. 21 RODO;
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych (na podstawie art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • przenoszenia swoich danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do treści art. 22 RODO, w tym nie będą podlegały profilowaniu.