Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic

 

 

 

 

Głównym celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest ustalenie oddziaływania ocenianego programu na poszczególne komponenty środowiska.

Oddziaływanie obwodnic na środowisko naturalne

Założenia i zakres prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko jest określony w art. 51 ustawy OOŚ. Ponadto dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych przepisami (na podstawie art. 53 ustawy OOŚ) w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwymi organami.

Podstawowy zakres prognoz oddziaływania na środowisko wg ustawy OOŚ

 • informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami;
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko;
 • propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia

 • istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
 • stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
 • istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.);
 • cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
 • przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe oraz chwilowe, a także pozytywne i negatywne, na cele oraz przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na:
  • różnorodność biologiczną,
  • ludzi,
  • zwierzęta,
  • rośliny,
  • wodę,
  • powietrze,
  • powierzchnię ziemi,
  • krajobraz,
  • klimat,
  • zasoby naturalne,
  • zabytki (pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne),
  • dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia również

 • Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 • Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Pobierz Prognozę oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030: